Կառուցվածք / Ֆակուլտետներ / Իրավաբանական /


Իրավաբանական ֆակուլտետ

Դեկան՝ Յանա Արկադիի Դավթյան

ՄՄՀ դոցենտ                                                                               

Իրավաբանական ֆակուլտետը կազմավորվել է 2008թ: Ֆակուլտետում ուսումնագիտական գործընթացը կազմակերպվում է հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ.

  • Իրավագիտություն
  • Պատմություն
  • Կովկասագիտություն:

Ֆակուլտետում կազմակերպվում է բազմաթիվ միջոցառումներ, թեմատիկ քննարկումներ, գիտական սեմինարներ, հանդիպումներ տարբեր պետական կառույցների ղեկավարների հետ: ՈՒսանողները մասնակցում են մասնագիտական մրցաշարերին, մշակութային, կրթական միջոցառումներին: Իրավաբանների ուսուցումն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով ֆակուլտետում գործում է կրիմինալիստիկայի լաբորատորիա: Նման լսարանների առկայությունը հնարավորություն է տալիս գործնականում կիրառել ստացված տեսական գիտելիքները:

Հարկ է նշել, որ 2016թ. ՄՄՀ-ում սկսեց գործել պահանջված մասնագիտություն՝ «Կովկասագիտություն»:  Այս մասնագիտությունը թելադրված է ժամանակի պահանջով՝ ելնելով Արցախի աշխարհաքաղաքական իրականությունից: ՈՒսումն ավարտելուց հետո կովկասագետները կտիրապետեն 5լեզվի՝եվրոպական 4 տարածաշրջանի: Լեզուններին զուգահեռ՝ նրանք ուսումնասիրում են այլ առարկաններ ևս. Անց են կացվում հատուկ դասընթացներ՝ Արցախից, Հայաստանից, Հունաստանից և այլ երկրներից ժամանած մասնագետների կողմից: Ֆակուլտետի ուսանողների արտադրական փորձուսուցումն անց է կացվում դպրոցներում, ԱՀ իրավապահպան մարմինների համակարգում, ԱՀ պատմաերկրագիտական թանգարանում, ինչպես նաև ՀՀ փորձագիտական-վերլուծական կենտրոնում (Կովկասի ինստիտուտ) և ՀՀ տարբեր բուհերում՝ ստորագրված համագործակցության հուշագրերի հիման վրա:

Ֆակուլտետում սովորում է 237 ուսանող: