Կառուցվածք / Ամբիոններ / Օտար լեզուների /


Օտար լեզուների ամբիոն

       

Ամբիոնի հիմնադրումը - 2003 թ

Ամբիոնի  առաջին ղեկավար – Ռ.Ս. Պետրոսյան, մ.գ.թ.

Ամբիոնի  ներկա ղեկավար - Ա.Վ. Սաֆարյան, ՄՄՀ ավագ դասախոս:

Ամբիոնում դասավանդում են  14 դասախոս:

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունը` <<Օտար լեզուների ուսուցումը երկլեզվյան հիմքի վրա>>:

Ամբիոնի աշխատողներ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներն են, գիտության թեկնածուներ, որոնց փորձը հիմնված է առարկայի դասավանդման  առանձնահատկությունների իմացության վրա, տարբեր լսարանների հետ աշխատելու և ուսումնական գործընթացի ճկուն մոտեցումների կիռարման մեջ:

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների փորձը թույլ է տալիս ուսումնական գործընթացում կիռարել ուսուցման ինտեռակտիվ մեթոդը, որը թույլ է տալիս  հեշտ օտար լեզուների ընկալումը: Ամբիոնի դասախոսների կողմից մշակված ուսումնական ձեռնարկները հնարավորություն են տալիս հեշտացնել ուսումնառության գործընթացը եւ այն ուղղորդել անհրաժեշտ ուղղությամբ: Դասախոսները  որակավորման դասընթացներ անցնում են  Հայաստանի եւ արտերկրի բազմաթիվ բուհերում:

Ամբիոնի ռազմավարությունը բխում է միջազգային հարաբերությունների զարգացման ներկա պայմաններում մասնագիտական տարբեր բնագավառների կողմից սովորողներին առաջադրվող պահանջներից:

Ամբիոնի կողմից անց են կացվում անգլերենի, գերմաներենի, ադրբեջաներենի, պարսկերենի դասընթացներ:

Ամբիոնն ապահովում է օտար լեզուների լեզվի դասավանդումը ՄՄՀ հետևյալ բաժիններում` հայ / ռուս բանասիրության, կովկասագիտության, տնտեսագիտության, ինչպես նաև իրավագիտության և այլի բաժիններում:

Անգլերենի դասավանդման հիմքում ընկած են անգլերենը որպես օտար/երկրորդ լեզու` (EFL/ESL) և անգլերենը մասնագիտական/ակադեմիական նպատակներով (ESP/EAP) դասընթացները, որոնք միանգամայն արդյունավետ և օտար լեզուների դասավանդման առավել նոր մոտեցումներ են ու լայն տարածում են գտել ողջ աշխարհում:

Ամբիոնում ձևավորվեց նաև թարգմանչական բաժին, որտեղ հատուկ առանձնացված թարգմանելու ձիրք ունեցող ուսանողները կարող են ուսումնասիրել գրավոր և բանավոր թարգմանության հիմունքները: «Թարգմանչական գործ» դա առանձին մասնագիտությունը, որտեղ 1-ին կուրսից սկսած ապագա թարգմանիչներ ուսումնասիրելով թարգմանչի մասնագիտական առարկաներ, մասնագիտական տեսանկյունից մոտենանում են օտար լեզվի կիրառմանը:

2016 թ. համալսարանում գործում է «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն: Ամբիոնի գծով այնտեղ դասավանդվում են անգլերեն, ադրբեջաներեն, պարսկերեն և դրանց հետ առնչվող դասընթացներ:

Մեր շրջանավարտներ այսօր բազմաբեղուն գործունեություն են իրականացնում հանրապետության և արտերկրի տարբեր ձեռնարկություններում, նախարարություններում, հանրակրթական և բարձրագույն դպրոցներում: