Կառուցվածք / Ամբիոններ / Հայոց լեզվի և գրականության /


Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

Ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.:
Հիմնադրման պահից ամբիոնի գործունեությունը
ղեկավարում էր բ.գ.թ., դոցենտ  Ա.Մ. Աթայանը: 
Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է բ.գ.թ., ՄՄՀ դոցենտ Լ.Գ. Մարգարյանը:  Ամբիոնում աշխատում են 12 դասախոսներ:Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունը` «Հայերենագիտության արդի հիմնախնդիրները»:
Ամբիոնը պատրաստում է հայոց լեզվի և գրականության, ինչպես նաև տարրական կրթության ու մանկավարժության մասնագետներ:
Ուսանողները, մանկավարժական փորձուսուցումից բացի, բարբառագիտական փորձուսուցում են անցկացնում ԼՂՀ տարբեր շրջաններում` հավաքագրելով բարբառային նյութեր` դրանց հիմամբ կատարելով վերլուծություններ:
Ամբիոնը ակտիվորեն մասնակցում է կազմակերպվող միջբուհական և միջազգային գիտաժողովներին: Կազմակերպում է գրական-գեղարվեստական ցերեկույթներ, գրադարանի հետ գործակցելով` կազմակերպում են նոր լույս ընծայվող գրքերի շնորհանդեսներ ու հեղինակային քննարկումներ: Ամբիոնի դասախոսները զբաղվում են գիտահետազոտական աշխատանքով: