Կառուցվածք / Ամբիոններ / Մանկավարժության և հոգեբանության /


Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

 Ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.` գիտական խորհրդի որոշմամբ: Հիմնադրման պահից ամբիոնը ղեկավարել էր մ.գ.թ. Ա.Ա. Բադալովան: Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է մ.գ.թ. դոցենտ   Ա. Ա. Պետրոսյանը: Ամբիոնում աշխատում է 9 դասախոս` մանկավարժական գիտությունների  3 թեկնածու, որոնցից  2-ը դոցենտ, 5-ը ավագ դասախոս և 2 ասիստենտ:

Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունը` «Անհատի զարգացման հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները»:

Ամբիոնի գիտական ուղղություններն են` կրթության համակարգի կառավարման, սովորողների ուսուցման և դաստիարակության, ուսուցչի իմիջի և մանկավարժական մշակույթի ձևավորման, անձի սոցիալականացման, սովորողների արժեքային կողմնորոշումների ձևավորման, դպրոցում և բուհում ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործման, դպրոց-բուհ համագործակցության, անձի էկոլոգիական սոցիալականցման, «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասավանդման մեթոդիկայի ստեղծման և բուհում դրա ներդրման, մանկավարժության պատմության չուսումնասիրված էջերի հետազոտությունների իրականացման ժամանակակից հիմնախնդիրները:

Ամբիոնի կողմից մշակվել և գործառնության մեջ են դրվել բակալավիարտում դասավանդող մանկավարժական առարկաների ծրագրերը, դասախոսությունների փաթեթները և ուսումնական ձեռնարկներ: Ամբիոնի դասախոսները կազմակերպում են բակալավրիատի ուսանողների մանկավարժական պրակտիկան և ամենօրյա խորհրդատվություններ:

Ամբիոնի հիմնական խնդիրներն են`

  1. Ելնելով համալսարանի ռազմավարական գերակայություններից`մշակել ամբիոնի համալիր զարգացման ծրագիր, ապահովել ամբիոնի գործունեության մեթոդաբանությունը, վերանայել բակալավրիատի և դասավանդվող առարկաների բովանդակությունը, ստեղծել ամբիոնի կողմից դասավանդվող առարկաների դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ:
  2. Հաշվի առնելով ժամանակակից մանկավարժագետների հայեցակարգային մոտեցումները` շարունակել գիտական հետազոտությունները կրթության փիլիսոփայության, կրթության մեթոդաբանության, մանկավարժության տեսության, կրթության կառավարման, էկոլոգիական դաաստիարակության, անձի սոցիալականացման, անձի ազգային գիտակցության ձևավորման հարցերի վերաբերյալ, ակտիվացնել բակալավրիատի ուսանողների գիտահետազոտական կարողությունների, ուսուցչի մեթոդաբանական մշակույթի, մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները և այլն: