Կառուցվածք / Ամբիոններ / Մանկավարժության և հոգեբանության /


Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Ամբիոնը կազմավորվել է 2001թ.: Հիմնադրման պահից ամբիոնը ղեկավարել էր մ.գ.թ. Ա.Ա. Բադալովան: Ներկայումս ամբիոնը ղեկավարում է մ.գ.թ.  Ա. Ա. Պետրոսյան: Ամբիոնում աշխատում են 4 դասախոսներ:

Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղղվածությունը` «Անհատի զարգացման հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները»:

Ամբիոնի ուսումնագիտական գործունեության շրջանակները ընդգրկուն են. ուսումնասիրվում և քննարկվում են անհատի զարգացման հոգեբանական առանձնահատկությունները, հանրակրթական դպրոցի դաստիարակչական խնդիրները: